KAORU / Artist Flyer

2011

design: Daisuke Yoshida
photo: minaco.