gunjo graphics logo

2011

design: Daisuke Yoshida